Miten tukea yrityksen kasvua onnistuneilla rekrytoinneilla?

Tunnistetaanko teillä rekrytoinnin vaikutukset yhtiön kasvuun? Entä tiedätkö, miten teidän yrityksenne asemoituu työnantajamarkkinoilla?

Rekrytointi ei ole enää vain avoimen paikan täyttämistä

Osaaminen on tänä päivänä usein yrityksen tärkeintä pääomaa ja kilpailuetu kiihtyvillä markkinoilla. Ensiluokkaisellakaan johtamisella ei saada hyödynnettyä henkilöstön huippupotentiaalia, mikäli rekrytoinnissa on menty metsään. Kaikki lähtee rekrytoinnista.

Jotta yhtiössä pystytään tekemään parhaita rekrytointipäätöksiä, on keskustelu aloitettava organisaation strategisista tavoitteista. Lue eteenpäin, niin kerromme, miten osaajaymmärrys ja työnantajabrändilähtöinen rekrytointi ovat avainasemassa yhtiösi menestyksessä.

Matias Ketola, CEO & Co-Founder

1. Miten rekrytointi vaikuttaa kasvuun ja yhtiön menestykseen?

Yhtiön strategiaa ja rekrytointeja ei voi erottaa toisistaan

Yksi modernin liiketoimintajohtamisen prioriteeteista tulisi olla resursoinnin miettiminen pitkällä tähtäimellä, strategisella tasolla. Reaktiivisesti toimiminen vasta resurssipulassa ei useinkaan johda parhaaseen mahdolliseen rekrytointiin, ja kalliiden virherekrytotintien riski kasvaa. Jos uuden työntekijän yhteensopivuus ja motivaatio ovat kunnossa ja aikaa perehdyttämiseen on riittävästi, on mahdollista antaa henkilön potentiaalille tilaa tukea yhtiön kasvua ja onnistumisia, sitouttaa ja johtaa kohti yhteisiä tavoitteita ja solmia pitkäikäinen molemminpuolinen hyötysuhde

Liiketoiminnan tavoitteiden kannalta kannattaakin miettiä, minkälaisia osaajia yritykseen tarvitaan. Toimiva liiketoiminta taas vaikuttaa nykyisen henkilöstön sitoutumiseen ja houkuttelee uusia, oikeanlaisia työntekijöitä. Työntekijäkokemus on tänä päivänä sama asia kuin asiakaskokemus, joten jokaisen yhtiön johdossa kannattaa olla kiinnostunut ihmisistä, kulttuurista ja johtamisesta.

Kun osaajayhteisö ja -kulttuuri ovat kunnossa, tukee se liiketoiminnan laatua ja sitä kautta kilpailuetua, ja täten myös kasvua. Liikevaihto on siis suoraan verrannollinen yrityksenne henkilöstöön. Ei ole sattumaa, että maailman menestyjäyhtiöt ovat tunnettuja työkulttuuristaan, vetovoimaisuudestaan, ja huippuosaajistaan.

Työnantajakuvalähtöinen rekrytointi tuo sekä kustannus- että mainehyötyä

Mikäli yrityksenne kiikarissa on kasvu, ja sen myötä useampi rekrytointipäätös tuleville kuukausille, kannattaa tutustua työnantajakuvalähtöiseen rekrytointiin. 

Yksittäisten rekrytointitoimeksiantojen sijaan toteuttamalla työnantajakuvalähtöistä rekrytointia ja panostamalla osaajaymmärrykseen on mahdollista rakentaa koko organisaation tunnettuutta. Kun yhtiön osaajasuunnitelma, kilpailuedut ja houkuttelutekijät sekä rekrytointivolyymit on keskusteltu läpi, palvelee jokainen yksittäinen rekrytointiprosessi yhtiön työnantajatunnettuuden kehittymistä, yhtiön asemoitumista markkinaan sekä yksittäisten rekrytointien onnistumista. Työnantajakuvalähtöisessä rekrytoinnissa näkökulma perustuu kokonaishyötyyn ja -tuloksiin, ei yksittäisten prosessien tehokkuuteen tai kustannusten optimointiin. 

Mitä enemmän rekrytoit työnantajakuvalähtöisesti, sitä alhaisemmaksi rekrytoinnin yksikkökustannus muodostuu jatkossa. Tavoitteeksi voi työntekijän löytämisen lisäksi asettaa tunnettuuden kasvattamisen, kilpailijoista erottumisen, mielikuvien vahvistamisen tai vaikkapa kulttuuri- ja arvopohjan sanoittamisen houkuttelu- ja kilpailutekijöiksi. Suhteellinen arvo ja hyöty ovat sitä korkeampia, mitä enemmän rekrytoit ja mitä säännöllisempää työnantajamarkkinointityö ja taktinen kampanjointi yhdessä ovat.

Kun osaajayhteisö ja -kulttuuri ovat kunnossa, tukee se liiketoiminnan laatua ja sitä kautta kilpailuetua, ja täten myös kasvua. Liikevaihto on siis suoraan verrannollinen yrityksenne henkilöstöön.

2. Kuinka tunnistaa osaajatarpeet ja tulevaisuudessa tarvittava potentiaali?

Potentiaalilähtöisellä ajattelulla muutosjoustavuutta


Työelämä on muuttunut ja muuttuu edelleen. Perinteinen vaihtuvuuden korvaaminen ja titteliperusteinen rekrytointi ei ole pitkällä aikavälillä yhtiön edun mukaista. Puhutaan potentiaalilähtöisestä rekrytoinnista. Perehdyttäminen tehtävään, työssä kehittyminen, jälleenkouluttautuminen sekä osaamisen päivittäminen ovat nykyään muuttuvassa ympäristössä välttämätöntä. Rekrytoidessa osaajia motivaation, heidän uratavoitteidensa, kiinnostuksen kohteiden, ja potentiaalin perusteella, teet yrityksellesi investoinnin, joka kannattaa. Roolitukset voidaan suunnitella osaajille ja heidän kompetenssilleen, tai rekrytoida niihin mahdollisimman sopivia henkilöitä. Oikeat osaajat luovat kulttuurin joka houkuttelee jatkossakin teidän yrityksellenne ihanteellisia osaajia. Kun suunnittelet yrityksesi tulevia rekrytointeja, mieti ainakin seuraavia asioita:

 • Minkälaista osaaamista ja vahvuuksia yrityksenne tarvitsee kasvun ja kehityksen tueksi?
 • Ovatko nykyiset roolit tavoitteita palvelevia?
 • Voiko nykyisiä rooleja kasvattaa tai kouluttaa tulevaisuuden tarpeisiin?
 • Onko nykyisen henkilöstön uratavoitteet linjassa yhtiönne tavoitteiden kanssa?
 • Haluatteko panostaa muutokseen vai stabiliteettiin henkilöstössä?
 • Onko kasvunne edellytys vankka kokemus yrityksestä, vai kaipaatteko uutta näkemystä ulkopuolelta?

Osaajapotentiaalia sisältä, ulkoa vai kilpailijoilta?

Kun strategiset tavoitteet ovat linjassa osaajaprofiilien kanssa, on luontevaa johtaa yrityksen toimintaa kohti tavoitteita koko työyhteisön voimalla.

Kuten sanottu, strategiaa ja rekrytointeja ei voi enää erottaa toisistaan. Jotta päästään asetettuihin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, tulee miettiä, mistä ja miten vaadittava osaaminen hankitaan. Alasta riippuen tarjontaa on markkinoilla joko rajallisesti tai erittäin rajallisesti. Yksi asia on varma – nykyinen tilanne pakottaa työnantajayritykset kilpailemaan osaajista. Ensimmäinen askel on kuitenkin suunnitella, mistä osaaminen hankitaan.

Mikäli tarve on lyhytkestoista, mutta osaamista omasta organisaatiosta ei löydy, tai halutaan muuten vain tuoda ulkopuolista näkemystä esimerkiksi hankkeen tai yksittäisen tavoitteen saavuttamiseksi, voi väliaikainen ulkoistaminen olla vaihtoehto. Puhutaan usein konsultoinnista, freelancereista tai henkilöstövuokrauksesta. Joskus ulkopuolinen ammattilainen voi auttaa myös ohjaamaan sisäistä keskustelua ja tuoda näin tehokkaasti esiin henkilöstön tiedon ja osaamisen, esimerkiksi workshoppien muodossa. Pitkäaikaisempien ulkoistamisten kohdalla puhutaan usein kumppanuudesta. Malleja ja käytänteitä on yhtä monia kuin tarpeitakin.

Mikäli osaamiselle on tarvetta nykyisen henkilöstön työnkuvien ulkopuolelta, on usein hyvä tarkistaa, löytyykö siihen potentiaalia talon sisältä. On erityisen tärkeää ymmärtää oman alan osaajatilanne, sillä mikäli esimerkiksi erityisasiantuntijoista on pulaa, mutta juniorimpia osaajia saa rekrytoitua helposti, voi olla paikallaan kouluttaa oman henkilöstön parista osaaminen seuraavalle tasolle ja hyödyntää täten olemassa oleva substansiosaaminen ja tärkeä kokemus yhtiöstä. Kun vastaavia tarpeita on suunniteltu etukäteen, on jo rekryissä pystytty huomioimaan henkilökohtaiset uratavoitteet, ja näin ollen osaajien tahtotila on linjassa yrityksen kasvun ja kehityksen kanssa. Oman henkilöstön kouluttautumisen voi myös tehokkaasti vakiinnuttaa esimerkiksi trainee-, mentorointi- ja asiantuntijaohjelmilla.

On myös mahdollista, että tarvittavat osaajat eivät ole lainkaan vapailla markkinoilla vaan töissä kilpailijoilla. Tällöin ratkaisu on suorahaku eli headhunting. Suorahakua tehdäkseen on oltava työnantajayrityksen myyntipuhe kunnossa, ja vetovoima- ja kilpailutekijät hyvin selkeästi kirkastettu. Pelkällä puhelinsoitolla et voita ketään yrityksellesi, vaan silloin jos koskaan osaajaymmärrys ja työnantajabrändin merkitys on elintärkeää.

3. Rekrytointi –
In-house vai rekrytointikumppanin avulla?

Jokainen tietää, että hyvä rekrytointikumppani säästää arvokasta aikaa ja nopeuttaa prosesseja, mutta rekrytointikumppanin valinnassa piilee parhaimmillaan lisäksi merkittävää pitkän tähtäimen lisäarvoa.

Ensimmäinen asia, jota pitää puolueettomasti tarkastella, on talon sisäinen rekrytointikompetenssi. Tunnistetaanko teillä työnantajabrändinne asemoituminen työmarkkinoilla? Tiedetäänkö organisaatiossanne teidän yrityksenne houkuttelutekijät? Entä miten osaajakohdeyleisöjänne puhutellaan, ja missä kanavissa heidät tavoitetaan?

Kenties tärkeintä on kartoittaa, mitä rekrytoinnilla halutaan saavuttaa ja miten se tukee yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia. Onnistunut rekrytointi on luonnollisesti prosessin ensisijainen tavoite, mutta sen painoarvo voi olla positiosta riippuen hyvin erilainen. Esimerkiksi rerytointivolyymi, position vaativuus tai vaikkapa position kasvu- tai kehitystoiveet ovat tekijöitä, jotka puoltavat kokeneen ammattilaisten puoleen kääntymistä. Rekrytointikumppani, jolla on näkemystä ja kokemusta myös vaativista prosesseista, osaa yleensä kertoa asiakkaalleen realistiset tavoitteet. Kun rekrytointiprosessi tehdään moniammatillisesti ja vankalla kokemuksella, taataan myös hakijakokemus. Myös sudenkuoppien ja virherekrytointien riski minimoituu.

Rekrytointikumppanin puoleen kääntyminen ei missään tapauksessa tarkoita organisaation oman HR-funktion syrjäyttämistä, vaan rekrytointikumppani on kumppani, joka pyrkii yhteistyössä teidän henkilöstönne kanssa yhteisiin tavoitteisiin. Substanssiosaaminen organisaatiosta yhdistettynä rekrytointialan ammattilaisten kokemukseen antaa parhaan näkemyksen siitä, miten oikeat osaajat tavoitetaan ja miten heidät tunnistetaan hakijoista. Parhaimmillaan yhteistyö on opettavainen kokemus, ja kumppanuus tuo asiakasyritykselle aitoa hyötyä, ylimääräistä lisäarvoa, hyviä keskusteluja ja konkreettista dataa jatkoa ajatellen. Hyvän kumppanin löytyessä yhtiöllänne on verkostossanne uusi tukipilari, jonka puoleen kääntyä aina tarvittaessa. Rekryprosessista voi myös ulkoistaa vain jonkin osan tai sopia jatkuvan palvelumallin.

Rekrytointikumppanin valinnassa kannattaa olla kriittinen, sillä kumppaneita on paljon erilaisilla palvelutarjoomilla. Vaikka alalla on paljon vakiintuneita termejä, voivat ne eri palveluntarjoajilla tarkoittaa hieman eri sisältöisiä palveluja. Oikean kumppanin valinnalla takaat myös, että rekrytoiva työnantajayritys ei jää hakijoille etäiseksi.

Rekrytointikumppanin puoleen kääntyminen ei missään tapauksessa tarkoita organisaation oman HR-funktion syrjäyttämistä, vaan rekrytointikumppani on kumppani, joka pyrkii yhteistyössä teidän henkilöstönne kanssa yhteisiin tavoitteisiin.

4. Mitä lisäarvoa rekrytoinnin ulkoistaminen parhaimmillaan tuo?

Työnantajabrändin vahvistaminen

Työnantajakuvalähtöinen rekrytointi on investointi osaajien pitkän aikavälin houkutteluun

Työnantajabrändilähtöinen viestintä lisää työnantajan kiinnostavuutta, uskottavuutta, luotettavuutta ja kasvattaa tunnettuutta sidosryhmien, erityisesti potentiaalisten työntekijöiden ja työnhakijoiden joukossa.

Prosessin tehokkuus

Rekrytointiprosessien kesto riippuu alasta ja markkinatilanteesta, mutta osaajien etsiminen on tehokkaampaa ja laadukkaampaa oikealle rekrytointikumppanille ulkoistettuna. Kun rekrytointimarkkinointi ja työnantajamarkkinointi tapahtuvat saman kumppanin toimesta, myös toteuttaminen on tehokasta ja toimenpiteet kulkevat synkronoidusti. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän opit ja hyödyt myös taloudellisesti.

Hakijakokemus

Hakijakokemus on työnantajamielikuvan vahvistamista sekä rakentamista ja onkin kriittisessä roolissa sen suhteen, miten hakijat kokevat yrityksen. Jokainen hakija on tuleva sanansaattaja, ja usein he laittavat puskaradion soimaan verkostojen kautta. Hyvä kokemus vahvistaa positiivista mielikuvaa yrityksestä ja usein saa hakijat hakemaan yritykseen uudelleen. Hyvällä hakijakokemuksella saat houkuteltua parhaat tekijät itsellenne.

Passiivisten osaajien tavoittaminen

Oikein kohdennettu rekrytointimarkkinointi auttaa hakijoita löytämään kiinnostavat paikat ja aktivoi myös passiivisia hakijoita mukaan prosesseihin. Kohdennetun näkyvyyden kautta tullaan oikeiden hakijoiden tietoisuuteen ja herätetään heidän kiinnostuksensa.

Parhaan osaajan löytäminen

Kun jokainen prosessin vaihe toimii, virherekrytointien vaara pienenee ja rekrytointi on aito kahden kauppa, jossa asiat loksahtavat yhteen. Ihmisten sitoutuminen ja hyvinvointi luovat kilpailuetua niin osaajamarkkinoilla kuin liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta. Sitoutunut työntekijä suosittelee työnantajaansa muillekin, haluaa suoriutua tehtävästään kiitettävästi, on motivoitunut ja tukee täten yhtiön kasvua.

Opit prosessin myötä

Keskittämällä rekrytoinnin, rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvamarkkinoinnin saat käyttöösi arvokasta dataa ja osaajakohderyhmäkohtaista tietoa. Opeista on hyötyä niin tulevien rekrytointien, johtamisen kuin osaajaymmärryksen kannalta.

5. Kuinka valita oikea rekrytointikumppani?

Kokosimme listan, jonka avulla voit kartoittaa, miten kumppaniehdokkaasi aidosti rekrytointia toteuttaa:

 1. Mitä rekrytointikumppaniehdokkaan rekrytointiprosessi pitää sisällään?
 2. Miten he haastattelevat kandidaatteja?
 3. Miten hakijakokemus näkyy prosessissa? 
 4. Minkälaisesta asiantuntijatiimistä rekrytointikumppani koostuu?
 5. Minkälaista mainontaa ja viestintää kumppani tarjoaa? Missä kanavissa se tapahtuu?
 6. Miten asiakkaan tarve ja toiveet kartoitetaan?
 7. Miten asiakkaan työnantajabrändi huomioidaan rekrytoinneissa?
 8. Minkälaista kokemusta ja ymmärrystä rekrytointikumppanilla on alasta ja sen osaajista?
 9. Mitä lisäarvoa kumppaniehdokas voi asiakkailleen tarjota tulevia rekrytointeja varten?

6. Mitä on osaajaymmärrys, ja miten sillä luodaan kilpailuetua?

Me Choicella uskomme, että osaajaymmärrys on onnistuneen rekrytoinnin suunnittelun ja toteuttamisen, työnantajabrändin ja organisaation johtamisen perusta.

Kaikki edellä käsittelemämme aiheet perustuvat osaajaymmärrykseen ja sen hyödyntämiseen aina strategisesta suunnittelusta käytäntöön.

Kun ymmärrämme omia osaajiamme, meidän ei tarvitse arvuutella heidän motiivejaan ja vaikuttimiaan. Ulkoinen osaajaymmärrys perustuu muun muassa osaajaverkostoihin, alan lainalaisuuksiin ja henkilöiden arvioimiseen. Yksittäisten osaajien kautta ymmärrämme markkinatilannetta. Ymmärtämällä tilannetta voimme valita oikeat kanavat ja oikean viestin heitä puhutellaksemme. Kun ymmärrämme osaajamarkkinaa, olemme aina askeleen edellä kilpailijoita.

Miten sitten lähteä kartuttamaan osaajaymmärrystä? Tärkeintä on osata kysyä ja kuunnella sekä vahva tahto ymmärtää. Kun ymmärrät omia osaajiasi, ymmärrät myös omaa yritystäsi paremmin. Osaajamarkkinalle on olemassa pitkän linjan kokemusta ja oppeja, ja me autamme sinua mielellämme saavuttamaan asettamasi tavoitteet.

Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Me olemme Choice

Olemme monipuolisempi vaihtoehto yhtiöille, jotka haluavat rekrytointien lisäksi kehittää ja vahvistaa samalla työnantajakuvaansa.

 • Olemme kokonaisvaltainen kumppani kehityshakuisille asiakkaille.
 • Tiimimme koostuu rekrytoinnin, resursoinnin sekä markkinoinnin ammattilaisista.
 • Lähestymme rekrytointia modernilla otteella, jonka keskiössä ovat hakijakokemus ja työnantajakuvan kehittäminen.
 • Tarjoamme laajan markkinointiosaamisen eri alojen työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen.  
 • Tarjoamme ratkaisuja, joissa asiakas oppii itse matkan varrella.
 • Uskomme kumppanuuteen ja jatkuvaan yhdessä kehittymiseen.

Asiantuntijamme apunasi – ota yhteyttä!

Matias Ketola

CEO & Co-Founder

Elisa Metsälä

Client Success Director

Tarvitsetko apua rekrytointiin tai työnantajakuvan kehittämiseen? 

Jätäthän yhteistietosi lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttää viimeistään kahden arkipäivän sisällä.