Skip to content

Älä kokeile, vaan näe vaivaa – avoimuus ja aito keskustelu ovat suorahaun ytimessä

Suorahaku on aiemmin nähty ratkaisuna pelkästään haastaviin asiantuntijarekrytointeihin, joissa hakijoita ei saada tarpeeksi pelkällä hakuilmoituksella. Usein kyse ei kuitenkaan ole […]

Suorahaku on aiemmin nähty ratkaisuna pelkästään haastaviin asiantuntijarekrytointeihin, joissa hakijoita ei saada tarpeeksi pelkällä hakuilmoituksella. Usein kyse ei kuitenkaan ole hakijoiden määrästä, vaan juuri oikeanlaisten hakijoiden puuttumisesta. Suorahaun avulla on mahdollista tavoittaa myös niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole aktiivisessa työnhaussa. 

Suorahaku linkittyy usein aikaisempiin avoinna olleisiin hakuihin. Joskus aikaisemmalla haulla ei ole löydetty sopivaa osaajaa avoimeen tehtävään, joten on päädytty hyödyntämään suorahakua. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapaus, jossa suorahakua voidaan hyödyntää. Joskus esimerkiksi organisaation toimiala saattaa ohjata tietyn tyyppisiä hakijoita organisaation avoimiin tehtäviin. Suorahaun avulla voidaan saada rekrytointiprosessiin uudenlaista näkökulmaa, joka houkuttelee erilaisia osaajia. Näin suorahaku voi parhaimmillaan rikastaa organisaation osaajien monimuotoisuutta. Suorahakua voidaan hyödyntää myös silloin, kun organisaatio ei halua julkisesti viestiä avoimesta paikasta.

“Yksi suorahaun unohdettuja etuja on sillä saatava palaute. Kun kontaktoidaan hakijoita, jotka eivät välttämättä ole kiinnostuneita tehtävästä tai organisaatiosta, saadaan arvokasta tietoa siitä, miksi hakijan ja organisaation odotukset eivät kohtaa.”

Yksi suorahaun unohdettuja etuja on sillä saatava palaute. Kun kontaktoidaan juuri oikeaa osaajakohderyhmää, saadaan arvokasta tietoa siitä, miten nämä osaajat näkevät organisaation. Kontaktoidun osaajan kanssa keskustelussa saattaa tulla ilmi, että esimerkiksi työnkuva, palkka tai titteli eivät motivoi etsittäviä osaajia. Tällöin organisaatio voi joko muokata etsimiään osaajaprofiileja tai tehtävään liittyviä ongelmakohtia. Joskus osaajakandidaatit saattavat myös tuoda esiin jotain merkittävää organisaation työnantajabrändistä, mikä parhaimmillaan johtaa laajempaan kehitystyöhön.

Suorahaku on myynnillistä tarvekartoitusta

Myös itse suorahaun toteutukseen liittyy paljon vääriä ennakkoluuloja. Suorahaku mielletään pelkäksi kandidaattien kontaktoinniksi, mutta todellisuudessa puhelinsoitot ja LinkedIn-viestit ovat vain jäävuoren huippu. 

Suorahakuprosessi lähtee liikkeelle organisaation tarpeiden kartoituksella, mutta pelkästään organisaation tarpeiden kartoittaminen ei vielä vie kovin pitkälle. Seuraavassa vaiheessa mietitään, mitä organisaatio voi tarjota osaajille. Hyvään suorahakuprosessiin kuuluu myös olennaisesti kandidaattien taustojen tarkka läpikäynti sekä osaajakohderyhmän tarpeiden ja arvostusten selvittäminen. Mitä paremmin suorahakua toteuttava taho tuntee kohderyhmän, sitä todennäköisempää on, että keskusteluyhteys osaajan kanssa saadaan avattua.

Suorahaku voidaankin nähdä hyvin myynnillisenä prosessina, jonka keskiössä on kartoittaa hakijan toiveet ja odotukset, jotta valitulle osaajalle voidaan tarjota lisäarvoa. Joskus keskusteluissa kuitenkin selviää, että haussa oleva tehtävä ei yksinkertaisesti tarjoa osaajalle lisäarvoa. Osaava rekrytointiammattilainen voi kääntää nämäkin tilanteet organisaation eduksi. Hyvin toteutettu suorahaku voi olla kandille positiivinen kokemus silloinkin, kun kyseinen tehtävä ei vastaa omia tarpeita. Kiinnostava ja hyvin esitetty suorahakuyhteydenotto voi herättää kiinnostuksen organisaation toimintaa kohtaan, jolloin kandi päätyy todennäköisemmin myöhemmin hakemaan osaamista vastaavia tehtäviä organisaatiossa. Sama pätee myös niihin kandeihin, jotka olivat kiinnostuneita esitellystä tehtävästä, mutta eivät tulleet lopulta valituiksi. 

Ensivaikutelma tärkeä osa laadukasta suorahakua

Siinä missä hyvin toteutettu suorahaku voi olla pitkään tuottava voimavara, huolimattomasti tai vähäisellä vaivannäöllä toteutettu suorahaku voi vahingoittaa organisaation mainetta merkittävästi.

“Älä kokeile, näe vaivaa: organisaatiolla on vain yksi arpa ensivaikutelman tekemiseen.

Monet meistä ovat joskus saaneet näennäisesti personoidun viestin esimerkiksi LinkedInissä, jossa kehotetaan hakemaan avoinna olevaa paikkaa tai lähettämään CV tiettyyn osoitteeseen. Mikäli tehtävänkuva ei vastaa ollenkaan omaa osaamista tai yhteydenotto ei muuten puhuttele kandia, jää osaajaa etsivästä organisaatiosta lähes väistämättä kolkko kuva. Massaviestiäkin haitallisempaa on, jos suorahakua toteuttava tekijä jatkaa työtehtävän tuputtamista sen jälkeenkin, kun osaaja on jo ilmaissut kiinnostuksen puutteensa tehtävää tai organisaatiota kohtaan. 

Vaikka suorahakua toteuttaisikin ulkopuolinen konsultti, heikon haun toimeksiantajan maine kärsii väistämättä. Siksi suorahakukumppanin valinta kannattaakin tehdä erittäin huolellisesti. On hyvä muistaa, että organisaatiosi saa vain yhden mahdollisuuden tehdä hyvän ensivaikutelman osaajaan. Älä siis kokeile, vaan näe vaivaa: organisaatiolla on vain yksi arpa ensivaikutelman tekemiseen. 

Ensikontaktilla osaajaan onkin suuri merkitys suorahaun onnistumiselle. Kandin kiinnostus tulee herättää heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Ensimmäinen viesti tulisikin suunnitella erittäin huolellisesti kokonaisuutta silmällä pitäen. Huomioon tulisi ottaa ainakin seuraavat asiat:

Mikä puhuttelee osaajia? Erilaiset hakijat arvostavat erilaisia asioita. Osaajaymmärrys auttaa nostamaan viestissä juuri niitä asioita, jotka ovat merkittäviä juuri kyseiselle kandille. 

Millä näkökulmalla osaajaa lähestytään? Organisaatiolla ja työtehtävällä voi olla paljonkin tarjottavaa osaajalle. Onkin tärkeää miettiä valmiiksi, millä näkökulmalla osaajaa lähestytään. Onko organisaatiosi tarina sellainen, että se luo merkityksellisyyden tunnetta? Vai onko organisaatiokulttuurinne parempi kuin missään muualla? 

Kuka osaajaa lähestyy? Kun näkökulma on selvillä, on hyvä miettiä kuka on oikea henkilö markkinoimaan avointa tehtävää kandille. Usein suorahaun ammattilaiset ovat parhaita myymään tehtävää, mutta joskus organisaation sisältä voi löytyä henkilö, joka pystyy herättämään tehtävän eloon paremmin kuin kukaan muu. 

Missä kanavassa osaajaa lähestytään? LinkedIn on usein toimiva työkalu kandin lähestymiseen helppoutensa takia. Kaikki osaajat eivät kuitenkaan käytä kanavaa aktiivisesti. Mikäli yhteydenotto odottaa pitkään inboxissa, kynnys siihen vastaamiseen kasvaa merkittävästi. Siksi useampien kontaktipisteiden kartoittaminen on tärkeää. 

Laadukas suorahaku vaatii laajaa panostusta ja osaamista. Oikean kumppanin avulla sen arvo organisaatiolle on kuitenkin kiistaton. Me Choicella koemme myös, että onnistunut suorahaku on yksi rekrytoijan työn palkitsevimmista asioista. 

Haluatko tietää lisää suorahausta tai keskustella yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Essi Salonen

Content & Communication Specialist

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu