Skip to content

Rakentamalla työnantajabrändiä ja asiakasbrändiä rinnakkain varmistat, että sekä työntekijät että asiakkaat ovat tyytyväisiä

Yrityksen menestys riippuu sekä sen työnantajabrändistä että asiakasbrändistä. Tyytyväiset työntekijät ovat motivoituneempia ja tuotteliaampia

Yrityksen menestys riippuu sekä sen työnantajabrändistä että asiakasbrändistä. Tyytyväiset työntekijät ovat motivoituneempia ja tuotteliaampia, mikä heijastuu positiivisesti myös asiakaspalveluun ja tuotteiden laatuun. Kiinnostava ja positiivinen mielikuva yrityksen asiakasbrändistä on kilpailuetu osaajienkin houkuttelussa.

Vaikka työnantajabrändi ja yrityksen asiakasbrändi ovat strategisesti erillisiä, ne voivat olla keskinäisesti riippuvaisia. Molempien vahvistaminen auttaa yritystä rakentamaan pitkäaikaista menestystä ja kilpailuetua markkinoilla. Yhdessä ne täydentävät toisiaan ja luovat positiivisen kierteen, ollessaan linjassa yrityksen arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Siinä missä työnantajakuva on lupaus työntekijäkokemuksesta, asiakasbrändi viestii asiakaskokemusta. On kuitenkin tärkeää ymmärtää työnantaja- ja asiakasbrändäyksen erityispiirteet, jotta voi panostaa kuhunkin tarpeen mukaan. Alla merkittävimmät painopisteet brändisuunnitelman laatimiseen.

Tavoite

Employer branding on keino rakentaa houkutteleva ja kiinnostava maine työnantajana. Sen avulla keskitytään siihen, kuinka yritys näyttäytyy nykyisille ja potentiaalisille työntekijöilleen. Työnantajabrändi pyrkii houkuttelemaan ja sitouttamaan osaamistasoltaan oikeita ja kulttuurillisesti sopivimpia työntekijöitä ja luomaan heille motivoivan työympäristön. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa organisaation osaamista ja kilpailukykyä työvoimamarkkinoilla, kun taas lyhyt aikaväli voi konkretisoitua esimerkiksi yksittäiseen rekrytointitarpeeseen.

Asiakasbrändiviestintä keskittyy siihen, miten yritys näyttäytyy asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Sen avulla rakennetaan mielikuvaa, jonka yritys haluaa välittää tuotteistaan tai palveluistaan. Tavoitteena on luoda positiivinen kuva ja luottamus asiakkaiden mieliin, mikä johtaa ostovalintoihin ja asiakasuskollisuuteen. Pyritään myös luomaan vahva ja tunnistettava brändi, joka erottuu kilpailijoista ja säilyttää asiakkaiden luottamuksen. Asiakasbrändäyksen lopputavoite on tunnettuuden ja mielikuvien avulla houkutella ja pitää asiakkaita, ja lisätä tuottoa.

Kohderyhmä

Työnantajakuvastrategiassa pääkohderyhmä on nykyiset ja potentiaaliset työntekijät. Tavoitteena on puhutella osaamisen, kulttuurin ja yrityksen tavoitteisiin sopivia työntekijöitä ja säilyttää heidät yrityksessä pitkällä aikavälillä.

Asiakasbrändäyksen pääkohderyhmä on yrityksen asiakkaat ja sidosryhmät. Tavoitteena on luoda positiivinen mielikuva tuotteista tai palveluista juuri heissä, joiden ongelmiin yrityksen palvelut tai tuotteet vastaavat.

Siinä missä työnantajakuva on lupaus työntekijäkokemuksesta, asiakasbrändi viestii asiakaskokemusta.

Viestikärjet

Työnantajabrändäys keskittyy – tai ainakin pitäisi keskittyä – viestimään työntekijäkokemusta. Viestinnällisiä painopisteitä voivat olla esimerkiksi yrityksen kulttuuri, johtamistapa, työnantajalupaus (EVP), työntekijöiden hyvinvointi ja mahdollisuudet urakehitykseen.

Asiakasbrändäyksen viestinnällinen pääpaino on yrityksen ja tuotteiden tai palvelujen asiakas- ja arvolupauksen viestimisessä. Keinoja sen viestimiseen on monia – aina yrityksen missiosta visuaaliseen ilmeeseen.

Mittarit

Employer Branding -mittarit voivat sisältää työntekijöiden sitoutumisen, rekrytointikustannusten vähenemisen, työntekijöiden pysyvyyden ja työtyytyväisyyden mittauksen. Myös työntekijöiden suositukset ja työnantajakuvan kehittymisen seuranta ovat tärkeitä mittareita.

Asiakasbrändäyksen mittarit voivat sisältää asiakastyytyväisyyden, brändin tunnettuuden, asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja markkinaosuuden kehittymisen seuraamisen. Asiakaspalautteen ja markkinatutkimusten avulla voidaan arvioida asiakasbrändäyksen tehokkuutta.

Synergiaa ja säästöä yhteistyöllä

Moni yrityksen edustaja miettii, keneltä ostaa brändityötä. Kannattaako työnantajakuva- ja asiakasbrändin kehitys keskittää samalle kumppanille? Voiko viestintää tehdä limittäin niin, että siitä syntyy säästöä? Vastaus kysymykseen löytyy konteksti- ja kohderyhmäymmärryksestä. Valitse yrityksellesi kumppani, joka tuo tiimiisi asiantuntijuutta teidän tavoitteisiinne liittyen. Työnantajakuvatyötä ei tehdä pelkällä markkinointiosaamisella, vaan strategioihin tulee hyödyntää myös rekrytoinnin, liiketoiminnan, johtamisen ja työelämän asiantuntijuutta. B2B -brändin viestinnässä kuluttajamarkkinan tuntemus ei välttämättä yksinään riitä.

Kumppaninne tulisi aina olla osa tiimiänne, jakaen samalla arvokasta oppia teidän yrityksenne sisälle. Siispä – vaikka brändinne parissa toimisi lukuisia kumppaneita eri erityisosaamisella, on koko verkoston yhteistyö onnistumisen ydin. Näin vältetään turha, päällekkäinen työ, ja hyödynnetään kahden brändikaistan yhteisvaikutus tehokkaasti.

Kaipaatko apua työnantajakuvan tai asiakasbrändinne kehittämiseen tai strategiaan? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu